شماره: 17092
1400/10/18 - 08:58
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان1400

در تابستان سال 1400، تعداد 1609 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 15/0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 11/7درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 5/0 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

در تابستان سال 1400، تعداد 1609 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 15/0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 11/7درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 5/0 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از كل پروانه‌هاي صادرشده 8 پروانه (0/5 درصد) مربوط به افزايش بنا و 1601 پروانه (99/5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته 14/8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12/0 درصد کاهش داشته است.

در تابستان سال 1400، تعداد 32136 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 14/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 39/4 درصد کاهش داشته است. از كل پروانه‌هاي صادرشده 2492 پروانه (7/8درصد) مربوط به افزايش بنا و 29644 پروانه (92/2 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته 14/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 40/1 درصد کاهش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.