تحلیل و یادداشت
شماره: 17066
1400/10/05 - 08:27
ضرورت و اهميت بازنگري پيش بيني جمعيت ايران در سال 1400

این مطلب توسط خانم دكتر الهام فتحي رييس گروه آمارهاي جمعيت و سلامت دفتر جمعيت نيروي كار و سرشماري مرکز آمار ایران،آقای نورمحمد جاويد،كارشناس آمارهاي جمعيت، آقای مجتبي نصيري پور، كارشناس آمارهاي جمعيت و خانم صفيه ميرزايي کارشناس آمارهای بهداشت و سلامت این دفتر تهیه شده است.

آگاهي نسبت به تعداد جمعيت و تغييرات آن از گذشته هاي دور تاكنون از نيازها و ابزارهاي مهم سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان بوده است. امروزه با اهميت يافتن توسعه و ايجاد زيرساختهاي بيشتر براي رفاه جوامع انساني اين موضوع بيش از پيش اهميت يافته است. هرچند كه اغلب كشورها در فواصل زماني منظم، سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن را اجرامي‌نمايند، اما آگاهي نسبت به تعداد جمعيت در سالهاي بعد از اجراي سرشماري‌ها نيز ضرورت مي‌يابد. بنا به اين نيازمهم، جمعيت شناسان با مدد دانش خود آينده جمعيت را پيش بيني مينمايند. از آنجايي كه پيش بيني تغييرات مسائل مختلف اجتماعي، اقتصادي در آينده كاري مشكل است و تغييرات تعداد جمعيت وابسته به متغيرهاي متعددي است لذا اغلب كشورها در فواصل زماني معيني نسبت به بازنگري پيش‌بيني‌هاي جمعيتي خود اقدام مي‌نمايند. بخش جمعيت سازمان ملل متحد نيز پيش بيني‌هاي جمعيتي خود را هر دو سال يكبار بازنگري مي‌نمايد. شواهد حاكي از آن است كه با فراگير شدن اپيدمي كويد 19 بسياري از كشورهاي جهان پيش بيني‌هاي جمعيتي خود را با توجه به تغييرات بسيار گسترده اين بيماري، بازنگري كرده‌اند...

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.