اخبار مرکز
شماره: 17009
1400/09/10 - 10:04
اطلاع نگاشت" ایرانیان و ورزش- سال 1399 "

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فر هنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای  مشاهده اطلاع‌نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.