اخبار مرکز
شماره: 17008
1400/09/10 - 09:51
اطلاع نگاشت "روزنامه خوانی ایرانیان-1399 "

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فر هنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.