اخبار مرکز
شماره: 16981
1400/08/30 - 09:33
متوسط قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزي تابستان 1400

در بخش سبزيجات، در سه ماهه دوم سال 1400، متوسط قيمت سيب زميني 29403 ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 90.2 درصد افزایش داشته ­است.

در بخش غلات، در فصل تابستان سال1400، متوسط قيمت گندم 50716 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 105.0 درصد افزايش داشته‌­ است. همچنین متوسط قيمت جو 55737 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 161.1 درصد افزايش داشته­ است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال 1400، متوسط قيمت نخود با 119.7 درصد افزايش به 214392 ريال و متوسط قيمت عدس با 72.4 درصد افزایش به 252565 ريال رسیده‌ ­است.

در بخش محصولات جاليزي، در سه ماهه دوم سال 1400، متوسط قيمت هندوانه 26755 ريال و متوسط قیمت خربزه 54768 ريال بوده ­است كه به ترتيب نسبت به فصل تابستان سال قبل 124.4 و 135.3 درصد افزایش داشته­ است. همچنین متوسط قیمت خيار 75963 ريال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 54.2 درصد افزايش داشته­ است.

در بخش سبزيجات، در سه ماهه دوم سال 1400، متوسط قيمت سيب زميني 29403 ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 90.2 درصد افزایش داشته ­است. همچنین متوسط قيمت گوجه فرنگي 36780 ريال بوده­ است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 230.1 درصد افزایش داشته ­است. در فصل تابستان1400 متوسط قيمت پياز با 107.5 درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به 32402 ريال رسیده ­است.

در بخش محصولات علوفه‌اي، در تابستان1400، متوسط قيمت يونجه 45450 ريال و متوسط قيمت کاه 28275 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 91.3 و 219.3 درصد افزايش داشته ­است.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال 1400، متوسط قيمت زردآلو 155399، هلو 116730 و آلبالو 134997 ريال بوده ­است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 120.1، 117.9 و 50.0 درصد افزايش داشته­ است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با 90.2 درصد افزایش به 270938 ریال رسیده­است.  

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در تابستان1400، متوسط قيمت سيب درختي 78579 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 55.1 درصد افزایش داشته ­است. همچنین متوسط قيمت انگور 81025 ريال بوده­است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 79.1 درصد افزايش داشته ­است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهه دوم سال 1400، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده 525724 ریال و متوسط قيمت يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 512909 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 29.0 و 66.1 درصد افزایش داشته ­است.

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در تابستان1400، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 129281 ريال و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 57595 ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتيب 46.3 و 100.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در بخش هزينه خدمات مكانيزه، در سه ماهه دوم سال 1400، هزينة شخم زمين زراعي آبي 5274872 ریال در هر هکتار و هزينة شخم زمين زراعي ديم 3335139 ريال در هر هکتار بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 56.2 و 32.2 درصد افزايش داشته­ است.

در بخش دستمزد نيروي كار، در تابستان سال 1400، متوسط دستمزد روزانه كارگر ميوه چين مرد 1925728 ريال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 56.3 درصد افزايش داشته ­است و متوسط دستمزد روزانه كارگر ميوه چين زن 1260211 ريال بوده ­است که نسبت به فصل تابستان سال قبل 46.4 درصد افزايش داشته ­است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنك كار مرد 1876789 ريال و متوسط دستمزد روزانه كارگر تنك كار زن 1337824 ريال بوده ­است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 61.0 و 62.0 درصد افزايش نشان مي­‌دهد.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.