تازه‌های نشر
شماره: 16965
1400/08/18 - 02:03
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار 1400

در فصل بهار 1400 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 50447 ريال بوده است. استان خراسان رضوی با 56633 ريال بيشترين و استان کرمان با 46935 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 50159 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 50189 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 99 افزايشي معادل 101.5 درصد داشته است.

در فصل بهار 1400 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 50447 ريال بوده است. استان خراسان رضوی با 56633 ريال بيشترين و استان کرمان با 46935 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 50159 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 50189 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 99 افزايشي معادل 101.5 درصد داشته است.

 

 - قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور معادل 57859 ريال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با 68636 ريال بيشترين قيمت و استان هرمزگان با 24117 ريال كمترين قيمت‌ فروش را داشته‌‌اند. قيمت فروش اين محصول معادل 186.9 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته است.

- قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل بهار 1400 در كل كشور 122216 ريال بوده است. استان فارس با 320625 ريال بيشترين و استان گلستان با 71004 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 73.3 درصد افزایش داشته است.

 

- قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه‌فرنگي در كل كشور 24678 ريال بوده است. بالاترين قيمت فروش را استان اصفهان با 58225 ريال و پايين‌ترين قيمت فروش را استان کرمان با 17184 ريال داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 99 معادل 76.5 درصد افزايش داشته است.

 

- قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور 256723 ريال بوده است. استان خراسان شمالی با 333899 ريال بيشترين و استان خراسان رضوی با 138672 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش زردآلو نسبت به بهار 99 معادل 124.5 درصد افزايش داشته است.

 

- قيمت فروش يك كيلوگرم هلو در كل كشور 122699 ريال بوده است. استان البرز با 200000 ريال بيشترين و استان فارس با 63091 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 99 معادل 130.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 

- در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 494354 ريال بوده است. استان هرمزگان با 807607 ريال بالاترين و استان خراسان شمالی با 408801 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 99 معادل 25.1 درصد افزايش داشته است.

 

- در فصل بهار 1400 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور برابر 440812 ريال بوده است. استان هرمزگان با 679779 ريال بيشترين و استان‌ اردبیل با 368415 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 99 معادل 48.4 درصد افزایش داشته است.

 

 - قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند چرخ نشده در كل كشور 137758 ريال بوده است كه نسبت به بهار 99 معادل 56.7 درصد افزايش يافته است. استان خراسان رضوی با 247327 ريال بالاترين و استان سیستان و بلوچستان با 48788ريال پايين‌ترين قيمت فروش اين محصول را در كل كشور داشته‌اند.

-قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور 47428 ريال بوده است كه نسبت به بهار 99 معادل 89.9 درصد افزايش داشته است. استان بوشهر با 66134 ريال بالاترين و استان آذربايجان غربي با 36790 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.