اخبار مرکز
شماره: 16959
1400/08/17 - 12:16
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل تابستان1400 ( بر مبنای سال پایه 1395)

میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل تابستان 1399، 101.6 درصد افزایش دارد.

تورم فصلی

در فصل تابستان1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 10.1درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار 1400 ، 28.6 واحد درصد کاهش داشته است. تورم فصلی مربوط به گروه "زغال سنگ" 9.4 درصد، "كانه­ هاي فلزي"  10.2 درصد و "ساير مواد معدنی" 8.7 درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده "زغال سنگ"، "كانه­ هاي فلزي" و "ساير مواد معدنی" در مقایسه با فصل قبل کاهش یافته است.

 

تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 101.6 درصد بوده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل تابستان 1399، 101.6 درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه عمده "زغال سنگ" معادل 89.6 درصد، "كانه­ هاي فلزي" 105.8 درصد و "ساير مواد معدنی" 68.6 درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده "زغال سنگ"، "كانه­ هاي فلزي" و "ساير مواد معدنی" در مقایسه با فصل بهار 1400 کاهش داشته است.

 

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) 116.1 درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 3.8 واحد درصد افزایش نشان می­ دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه عمده "زغال سنگ"  برابر با 102.0 درصد، "كانه­ هاي فلزي" 123.3درصد و "ساير مواد معدنی" 67.4 درصد است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل  پیوست مراجعه کنید.