اخبار مرکز
شماره: 16958
1400/08/17 - 12:06
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت فصل تابستان 1400 (بر مبنای سال پایه 1395)

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل تابستان 1399، 62.3 درصد افزایش دارد.

تورم فصلی

در فصل تابستان 1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به  9.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 1.6 واحد درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش­های مختلف صنعتی کم­ترین تورم فصلی مربوط به زیربخش­های " ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" (3.2 درصد)، " ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" (3.9 درصد) و "ساخت فراورده‌هاي توتون و تنباكو" (4.0 درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش­های " ساخت چوب و فراورده‌های چوبی" ( 22.4 درصد)، " ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي" (19.5 درصد) و "ساخت محصولات غذايي " ( 13.3 درصد) می­باشد.

 

تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان 1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 62.3 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل تابستان 1399، 62.3 درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل بهار سال 1400، 94.7 درصد بوده است. در میان زیربخش­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش­های "ساخت فراورده‌هاي توتون و تنباكو" (24.8 درصد)، "ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر" (39.0 درصد) و " ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي " (40.1 درصد) و بیش­ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش­های " ساخت چوب و فراورده‌های چوبی " (99.2 درصد)،  " ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی " (88.6 درصد) و " ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي " (78.4 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 80.4 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 1.9 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش­های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش­های "ساخت فراورده‌هاي توتون و تنباكو" (22.7 درصد)، " ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي " (40.6 درصد) و "ساخت ساير مصنوعات" (44.8 درصد) و بیش­ترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش­های " ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی " (113.2 درصد)، " ساخت ساير تجهیزات حمل ونقل " ( 106.2 درصد) و "ساخت ساير تجهیزات حمل ونقل" (98.2 درصد) می ­باشد.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.