تحلیل و یادداشت
شماره: 15878
1400/07/26 - 08:54
نگاهی به روند سالمندی جمعیت در ایران و جهان

این مطلب توسط خانم الهام فتحی، رییس گروه آمارهای جمعیت و سلامت دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشمارهای مرکز آمار ایران تهیه شده است.

در زمان های گذشته تعداد اندکی از افراد به سنین کهولت و پیری می رسیدند ،اما در جهان کنونی پیشرفت های فناوری و بهداشتی باعث شده تا افراد سال های بیشتری عمر کنند و مرگ آن ها در سنین بالاتری اتفاق افتد،در نتیجه در حال حاضرافرادبیشتری می توانندسنین پیر ی را تجربه نمایند.

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.