شماره: 15813
1400/06/21 - 08:57
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان399

در زمستان سال 1399، تعداد 52334 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 26/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12/8درصد افزایش داشته است

 

شهر تهران

در زمستان سال 1399، تعداد 1811 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 12/8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 24/9 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 3/5 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از كل پروانه‌هاي صادرشده 4 پروانه (0/2درصد) مربوط به افزايش بنا و 1807 پروانه (99/8 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 13/1درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 24/7 درصد کاهش داشته است.

نقاط شهري كشور

در زمستان سال 1399، تعداد 52334 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 26/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12/8 درصد افزایش داشته است. از كل پروانه‌هاي صادرشده 4065 پروانه (7/8 درصد) مربوط به افزايش بنا و 48269 پروانه (92/2 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 26/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 11/3درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.