اخبار مرکز
شماره: 15737
1400/05/16 - 11:47
فهرست تقسیمات کشوری سال 1399 منتشر شد

فهرست عناصر جغرافیایی شامل سطوح تقسیمات کشوری، نقاط روستایی و شهری که با عنوان فایل جغرافیایی شناخته می شود،

فهرست عناصر جغرافیایی شامل سطوح تقسیمات کشوری، نقاط روستایی و شهری که با عنوان فایل جغرافیایی شناخته می شود، هر ساله در ابتدای مردادماه منتشر می گردد. این فهرست  در این دوره بهمراه تغییرات نقاط روستایی و شهری از سال های 1390 الی 1399 منتشر شده است. فهرست مذکور از بخش سامانه ها و خدمات، اطلاعات مکانی، تقسیمات کشوری قابل دستیابی است.