تازه‌های نشر
شماره: 15627
1400/03/24 - 08:53
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران زمستان1399

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 445742 هزار ريال با میانگین مساحت 323 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 8/0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 114/1 درصد افزایش داشته ‌است

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 445742 هزار ريال با میانگین مساحت 323 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 8/0درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 114/1 درصد افزایش داشته ‌است. همچنین تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 14/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 56/0 درصد کاهش داشته است.

     در ميان مناطق 22گانهي شهرداري تهران، بيش‌ترين متوسط قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده در حدود 987777 هزار ریال با میانگین مساحت 452 مترمربع در منطقهي 3 و كمترين آن در حدود 96739 هزار ريال با میانگین مساحت 206 مترمربع در منطقهي 20 بوده است.

تغييرات قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در معاملات انجام شده بين حداقل 40000 هزار ريال در منطقهي ‌20 و حداكثر 1677921 هزار ريال در منطقهي 2 بوده است.

     همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در مناطق 22گانه شهرداري تهران، منطقهي 5 با 9/2 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقهي 16 با 2/1 درصد، دارای کمترین سهم میباشند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

[1] متوسط وزنی