اخبار مرکز
شماره: 15456
1399/12/25 - 09:22
اطلاع نگاشت تعداد موسسات جوجه کشی در سال 1399

این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.