اخبار مرکز
شماره: 15427
1399/12/11 - 11:59
نشریه شاخص­های رصد جهش تولید (شماره­ 2 و 3) منتشر شد

این نشریه در دوازده فصل حاوی آخرین اطلاعات فصلی و سالانه شاخص‌های حساب‌های ملی، بازار کار، بازارهای مالی، عملکرد مالی دولت، تجارت خارجی، شاخص­‌های قیمت، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی، هزینه و درآمد خانوار و توسعه کسب و کار است.اطلاعات نشریه شاخص‌های رصد جهش تولید حاصل از نتایج طرح‌های آماری مرکز آمار ایران و اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که به صورت فصلی منتشر می‌شود. نسخه حاضر این نشریه، حاوی اطلاعات فصول بهار و تابستان 1399 است.
این نشریه در دوازده فصل حاوی آخرین اطلاعات فصلی و سالانه شاخص‌های حساب‌های ملی، بازار کار، بازارهای مالی، عملکرد مالی دولت، تجارت خارجی، شاخص¬های قیمت، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی، هزینه و درآمد خانوار و توسعه کسب و کار است.
شایان گفت است فایل نشریه مذکور در بخش" تازه های نشر " درگاه ملی آمار در دسترس عموم می‌باشد.