اخبار مرکز
شماره: 15335
1399/11/05 - 01:31
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1399 به 47.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(15.1)، 32.6 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1399 به 27.0 درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(15.7)، 11.3 واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " گاو شیری" (0.9 درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " شیر"  (33.2 درصد ) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1399 به 47.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(15.1)، 32.6 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل پاییز 1398، 47.8 درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم"گاو شیری" (0.08 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "شیر" (65.5 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1399نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 17.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(10.7)،6.5 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو تلیسه" (12.3 درصد ) کاهش و بیشترین آن مربوط به "کود" (39.1 درصد) می­باشد.

 

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در پاییز1399 نشان مي­دهد که تمامی استان ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان هرمزگان با 53.4 درصد و کمترین میزان افزیش مربوط به استان اردبیل با 0.8 درصد می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان چهار محال و بختیاری با 85.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان اردبیل با 7.9 درصد افزایش می باشد