اخبار مرکز
شماره: 12998
1399/04/29 - 08:26
نتايج طرح آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در استان تهران در نيمه‌ی‌‌ دوم سال 1398 منتشر شد

مقايسه‌ متوسط قيمت تمامي 179 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ قبل، نشان می‌دهد که «ورق مس» با 82.5 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «گونی چتایی 7×40» با 17.7 درصد داراي بيش‌ترين کاهش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به «ورق مس» با120.9 درصد و بیش‌ترین کاهش قیمت مربوط «پروفيل برنزي توپر» با 64.7 درصد بوده است.

‌طرح آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني از سال 1365 به‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود. در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به قيمت مصالح ساختماني (179 قلم) با مراجعه به توليدكنندگان يا عمده‌فروشان مصالح ساختماني و با استفاده از تبلت، جمع‏ آوري مي ‏شود. آمارهای مربوط به نیمه‌  دوم سال 1398 به‌صورت زیر است:

 

مقايسه‌ متوسط قيمت تمامي 179 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌  قبل، نشان می‌دهد که «ورق مس» با 82.5 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «گونی چتایی 7×40» با 17.7 درصد داراي بيش‌ترين کاهش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌  مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به «ورق مس» با120.9 درصد و بیش‌ترین کاهش قیمت مربوط «پروفيل برنزي توپر» با 64.7 درصد بوده است.

مقايسه‌  متوسط قيمت 10 قلم مهم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌  قبل که در جدول زیر آمده است، نشان می‌دهد که «تيرآهن نمره‌ 16» با 50.7 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «گونی چتایی 7×40» با 17.7 درصد داراي بيش‌ترين کاهش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به «سنگ پلاك صيقلي تراورتن سفيد-درجه‌  يك» با 82.5 درصد و بیش‌ترین کاهش قیمت مربوط «گوني چتايي 7×40» با 6.8 درصد بوده است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.