اخبار مرکز
شماره: 12803
1399/02/06 - 08:02
اطلاع نگاشت " بررسی گردشگری در ایران ،بهار 97"

این اطلاع نگاشت توسط دفتر روش شناسی آماری و طرح های نمونه گیری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.