اخبار مرکز
شماره: 12773
1399/01/18 - 09:52
اطلاع نگاشت وضعیت فعالیت زنان بی همسر به دلیل طلاق در سرشماری-1395

این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.