اخبار مرکز
شماره: 12743
1398/12/24 - 01:05
گزارش مقدماتي شاخص قیمت كالاهاي صادراتي فصل پاییز 1398

در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « چربيها و روغن‌هاى حيوانى يا نباتى و ...» (1.8- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنايع شيميايى يا صنايع وابسته به آن» (74.7 درصد) است.

قيمت كالاهاي صادراتي يكي از مهم‌ترين عوامل تأثیر گذار بر ميزان مبادلات خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله مي‌باشد و تغييرات آن­ها از اهميت بالايي برخوردار است. در طرح شاخص قيمت كالاهاي صادراتي از كليه كدهاي تعرفه صادراتي كشور در سال 1390(سال پایه) استفاده مي­شود. روش جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسلامي ايران و طبقه بندي مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و براي 20 گروه‌ اصلي طبقه‌بندي HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­شود.

ذکر این نکته ضروری است که براي محاسبه شاخص­ فصل پاییز 1398 از داده ­هاي مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي استفاده شده است. لذا نتايج اعلام شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آن­ها بايستي با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ی داده­هاي قطعی سال 1398 توسط گمرك جمهوري اسلامي ایران، شاخص صادرات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به اين دوره مجدداً به صورت قطعي منتشر خواهد شد.

  • تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­های ریالی در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل قبل 1398، 17.4 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان 1398 (برابر با 9.7 درصد) حدود 7.7 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­ های دلاری نیزدر فصل پاییز 1398 نسبت به فصل قبل،0.03 درصد کاهش داشته که در مقایسه با تورم فصلی تابستان 1398 (برابر با 0.1 - درصد) حدود 0.1 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « چربيها و روغن‌هاى حيوانى يا نباتى و ...» (1.8- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه  «محصولات صنايع شيميايى يا صنايع وابسته به آن» (74.7 درصد) است.

  • تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 81.3 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان 1398 (برابر با 101.3 درصد) 20.0 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي مبتنی بر داده­های دلاری در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.7 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال 1398 (برابر با 11.2 درصد) 10.5 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « چربيها و روغن‌هاى حيوانى يا نباتى و ...» (1.6- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنايع شيميايى يا صنايع وابسته به آن» (231.6 درصد) است.

  • تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 برابر با 93.7 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی تابستان 1398 (برابر با 93.6 درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 برابر با 11.5 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی تابستان 1398 (برابر با 18.1 درصد) 6.6 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى گرانبها و ...» (2.5 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه  « كالاها و مصنوعات گوناگون» (200.3 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.