شماره: 1269
1392/04/23 - 02:36
نشریه ایران در آیینه آمار 1390در شمار 250 نسخه و به قیمت 60000 ریال در فروردین ماه 1392 منتشر شد

نشريه ايران در آيينه آمار حاوي مجموعه اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مي باشد آمارهاي ارائه شده در اين نشريه شامل سرزمين وآب وهوا ،جمعيت ، نيروي انساني، كشاورزي ،جنگلداري و شيلات، معدن، نفت وگاز، صنعت،آب و برق ، ساختمان و مسكن ،بازرگاني ، حمل ونقل و ارتباطات ، بازارهاي مالي ، امور انتظامي وقضايي ، بهزيستي و تامين اجتماعي ، آموزش ، بهداشت و درمان ، فرهنگ و جهانگردي ، بودجه دولت، هزينه و درامد خانوا ر، شاخص هاي قيمت ، حساب هاي ملي ،امور سياسي و آمارهاي بين المللي مي باشد