اخبار مرکز
شماره: 12637
1398/10/04 - 04:08
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر 1398

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با 6.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 1.2 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در آذر ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 193.8 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با 6.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 1.2 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 27.8 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (33.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان  (23.1 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 40.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (48.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (35.2 درصد) است.

خانوارهای شهری

در آذر ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 192.6 رسید که نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با 6.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 1.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 27.6 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (33.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (23.0 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  39.3 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (47.6 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (33.5 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در آذر ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 200.1 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 4.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 8.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 0.9 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 28.9 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (38.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (23.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 43.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (52.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (39.1 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.