شماره: 1246
1392/08/25 - 10:15
نشریه شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور بهار 1392 در شمار 150 نسخه و به قیمت 10000 ریال در شهریور ماه 1392 منتشر شد.

نشریه‎ی فوق به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشوردر فصل بهار 1392 وتغییرات این شاخص در فصل بهار  1391 و 1392و همچنین شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشوربه تفکیک استان در طی فصل های سالهای1392-1387و... می پردازد.

کاربران محترم به منظور دسترسی به اطلاعات نشریه فوق می توانند به درگاه ملی آمار ویا به منظور خرید این نشریه به سامانه فروشگاه مجازی نشریات مرکز در در گاه ملی آمار مراجعه نمایند