تازه‌های نشر
شماره: 10229
1398/02/21 - 12:58
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص های جمعیت وسلامت ایران سال1395نشریه حاضر در هفت بخش تهیه شده است. در بخش اول تعداد جمعیت در سال 1395 و آینده نگری آن را در سال 1405 ارائه می­شود. بخش دوم، اطلاعات مربوط به خانوار در سال 1395 و آینده­نگری آن را در سال 1405 به نمایش می­گذارد. بخش سوم ساختار سنی و جنسی جمعیت در سال 1395، بخش چهارم وضع زناشویی، بخش پنجم شاخص­هاي باروري، بخش ششم شاخص­هاي مرگ و مير و در بخش هفتم شاخص­های مهاجرت ارائه شده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.