تازه‌های نشر
شماره: 10226
1398/02/21 - 09:40
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1397

افزایش 142/8 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي، افزایش 81/7 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و افزایش 21/7 درصدي متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ي سه‌ درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني در زمستان 97 نسبت به زمستان 96 در شهر تهران

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 145466 هزار ريال با میانگین مساحت 253 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 44/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 142/8 درصد افزایش داشته ‌است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 106677 هزار ريال با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 10 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 13/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 81/7 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره‎ي ماهانه به‌علاوه‎ي سه درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 343067 ريال با میانگین مساحت 78 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 1/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 21/7 درصد، افزايش داشته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.