اخبار مرکز
شماره: 10225
1398/02/21 - 09:39
اينفوگرافي گردشگران ملي - بهار 1397

ديدار دوستان و بستگان هدف اصلي 42 درصد از گردشگري داخلي است.

اين اينفوگرافي بر اساس نتايج طرح‌آمارگيري از گرشگران ملي- بهار 1397  تهيه شده است. در اين  اينفوگرافي استان هاي داراي بيشترين سهم  از گردشگري داخلي  و بيشترين اهداف اصلي  از گردشگري داخلي  به تصوير كشيده شده استبراي مشاهده اينفوگرافي به فايل پيوست مراجعه كنيد.