اخبار مرکز
شماره: 10225
1398/02/21 - 09:39
اطلاع‌نگاشت گردشگران ملي - بهار 1397

ديدار دوستان و بستگان هدف اصلي 42 درصد از گردشگري داخلي است.

اين اطلاع‌نگاشت بر اساس نتايج طرح‌ آمارگيري از گرشگران ملي - بهار 1397  تهيه شده است. در اين  اطلاع‌نگاشت استان هاي داراي بيشترين سهم  از گردشگري داخلي  و بيشترين اهداف اصلي  از گردشگري داخلي  به تصوير كشيده شده استبراي مشاهده اطلاع‌نگاشت به فايل پيوست مراجعه كنيد.