اخبار مرکز
شماره: 10219
1398/02/16 - 09:56
دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني ‌- نيمه دوم 1397

در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «راننده‌ي درجه‌ي يك جرثقيل» با12.7 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «بناي سنگ‌چين درجه‌ي دو» و «نقاش درجه‌ي دو ساختمان» با 0.1 درصد، داراي كمترين افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ي قبل بوده‌اند.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتي نيرو‌هاي انساني شاغل در طرح‏هاي عمراني (109 مورد) با ارسال پرسشنامه‌ي مربوط از طريق رايانامه به تعدادي از پيمانكاري‏هاي نمونه‌ي مجري طرح‏هاي عمراني در سطح استان تهران جمع‏‌آوري مي‌‏شود. اين طرح در بهمن ماه سال 1397 براي جمع‌‏آوري اطلاعات مربوط به نيمه‌ي دوم همان سال اجرا شده است.

در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «راننده‌ي درجه‌ي يك جرثقيل» با12.7 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «بناي سنگ‌چين درجه‌ي دو» و «نقاش درجه‌ي دو ساختمان» با 0.1 درصد، داراي كمترين افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ي قبل بوده‌اند.

 همچنين، مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي در اين دوره با دوره‌ي مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «راننده‌ي ماشين‌هاي سبك- سواري» با 30.1 درصد و كمترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «سنگ‌تراش درجه‌ي دو» با 9.5 درصد بوده است.

براساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط دستمزد ساعتي برخي از نيروهاي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني درنيمه‌ي دوم 1397 و تغييرات آن نسبت به دوره‌ي قبل و دوره‌ي مشابه سال قبل به شرح جدول فايل پيوست ارائه مي شود