اخبار مرکز
شماره: 10218
1398/02/16 - 09:43
در فصل زمستان 1397 تولید گوشت قرمز در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور به 81.5 هزارتن رسيد.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 47.1 هزار تن، 57.9 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوسفند و بره با 26.4 هزار تن، بز و بزغاله با 5.8 هزار تن و سایر انواع دام‌ها با 2.1 هزار تن، به‌ترتیب 32.4 درصد، 7.2 درصد و 2.6 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

گزیده نتایج فصل زمستان آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمعاً 81.5 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 47.1 هزار تن، 57.9 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوسفند و بره با 26.4 هزار تن، بز و بزغاله با 5.8 هزار تن و سایر انواع دام‌ها با 2.1 هزار تن، به‌ترتیب 32.4 درصد، 7.2 درصد و 2.6 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در زمستان سال ۱۳۹۷ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده کاهش 23درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 34 درصد، برای بز و بزغاله ۱6 درصد، برای گاو و گوساله ۱5 درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش 14 درصد، و برای شتر و بچه شتر 49 درصد بوده است.

نتايج حاصل از اين طرح نشان مي‌دهد كه توليد گوشت قرمز در كشتارگاه‌ها در اسفند ماه نسبت به بهمن همين سال بيش از 18 درصد افزايش داشته است. 

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه شود.