26 شهریور 1398
En | 
رؤسای پیشین

دکتر عادل آذر        1395-1388

دکتر محمد مدد       1388-1385

دکتر حمیدرضا نواب‌پور     1385-1383
دکتر عباسعلی زالی     1383-1375
حسین حاج‌علی فرد     1375-1372
دکتر مجید جمشیدی     1372-1361
محمد جعفر کمیلیان      1361-1360

  نصراله سلیمانی         1359

ناصر زرین‌خط             1358

دکتر فریدون مبشری     1357-1356

 دکتر فیروز توفیق        1356-1353
 جمشید اشرفی       1353-1351
دکتر شاپور راسخ       1351-1348

دکتر عباس جامعی     1348-1344

 

طراحی سایت