09 اسفند 1402
En | 
تاریخچه - صفحه 2

براساس ماده واحده قانوني مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و در راستاي اجراي سياست مربوط به تقويت مباني نظام عدم تمركز و حذف تشكيلات زائد اداري و افزايش كارايي سازمان‌هاي دولتي، مناطق آماری زير مجموعه مركز آمار ايران در دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استان ها ادغام شد و از ابتداي سال ۱۳۶۰ ه.ش سازمان‌هاي برنامه و بودجه استان‌ها ايجاد شدند كه از آن تاريخ وظايف مربوط به جمع‌آوري آمار و اطلاعات در استان‌ها به عهده معاونت آمار و انفورماتيك آن سازمان گذاشته شد. در دهه ۱۳۶۰ توجه ويژه اي به توليد آمارهاي بخش خدمات در مركز به عمل آمد و در نتيجه آن، اجراي طرح‌هاي آمارگيري متنوعي در اين بخش از جمله طرح‌هاي آمارگيري از عمده فروشي ها و خرده فروشي‌ها در دستور كار قرار گرفت. در سال های ۱۳۶۴ ه.ش و ۱۳۶۵ ه.ش مرکز آمار ایران به آمارگیری از معادن تحت پوشش بخش عمومی اقدام کرد و از سال ۱۳۶۷ ه.ش آمـارگیـری از معـادن کشـور به طور سالانه انجـام شده است. در اين دهه همچنين طرح‌هاي بزرگي همچون تهيه جداول داده - ستانده براي سال ۱۳۶۵ ه.ش اولين سرشماري عمومي عشاير كوچنده، اولين سرشماري عمومي كشاورزي و اولين سرشماري عمومي نفوس ومسكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي(چهارمين سرشماري عمومي نفوس ومسكن ايران) به اجرا درآمدند كه براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن در سال ۱۳۶۵ ه.ش جمعيت ايران به ۴۹۴۴۵۰۱۰ نفر رسيد. با ورود به دهه هفتاد و به دليل مشكلات ناشي از جنگ تحميلي كه جابجايي‌هاي زيادي را در زمان اجراي سرشماري عمومي نفوس ومسكن ۱۳۶۵ ه.ش به وجود آورده بود و الگوهاي مهاجرت و آمار جمعيت شهرها را دچار اشكال نموده بود.

آمارگيري جمعيت جاري به روش سرشماري توأم با نمونه‌گيري در سراسر كشور انجام شد. در اين دهه رويكرد جديدي در مركز اتخاذ شد. هدف آن، ساماندهي آمارهاي ثبتي به روش بررسي و ساماندهي سيستم‌هاي اطلاعات و عملياتي و دور جديد محاسبه حساب‌هاي ملي و منطقه اي براساس آخرين ويرايش سيستم حساب‌هاي ملي مورد توصيه سازمان ملل متحد بود. دومين سرشماري عمومي كشاورزي در سال ۱۳۷۲ ه.ش و دومين سرشماري اجتماعي اقتصادي عشاير كوچنده در سال۱۳۷۷ ه.ش به مرحله اجرا درآمدند. مرحله اول سرشمـاری عمومـی صنعـت و معـدن با هدف جمع آوری اطلاعات چارچوبـی کلیـه فعالیتـهای اقتصادی کشور در پائیز سـال ۱۳۷۳ ه.ش و مرحله دوم سرشمـاری نیز بـا هدف تهیه اطلاعات تفصیلی مربوط به بخش‌های صنعـت و معـدن درسـال ۱۳۷۴ ه.ش انجام شد. همچنين براي اولين بار مطالعه و بررسي آمارهاي محيط‌زيست در مركز مورد توجه قرار گرفت و در سال‌هاي پاياني اين دهه برخي اطلاعات زيست محيطي كارگاه‌هاي صنعتي بزرگ جمع آوري و منتشر شد. در ادامه، فعاليت‌هايي كه در دهه ۶۰ ه.ش براي پوشش آمارهاي بخش خدمات انجام گرفته بود در اين دهه نيز تلاش‌هايي براي گسترش دامنه توليد آمار در بخش خدمات صورت گرفت كه از جمله آن‌ها مي‌توان به اجرای آمارگيري‌هاي جديد در بخش حمل و نقل، انبارداري، مسكن و... اشاره نمود. همچنين سومين جدول داده - ستانده مركز نيز براي سال ۱۳۷۰ ه.ش در اين سال ها تهيه شد. در اواسط اين دهه،

ادامه >>

تاریخ بروزرسانی: 04 اردیبهشت 1396