04 مهر 1402
En | 
اهداف کلان مرکز آمار ایران

  

   1 -  تولید و ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای آماری ملی و بین المللی

  2 -  استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران (ایران استارز)

  3 -  استقرار نظام های نوین مدیریت منابع انسانی، توسعه سازمانی و توانمندسازی همکاران  در محیط کاری بالنده و با نشاط 

   4-  استقرار نظام های نوین برنامه ریزی، بهبود عملکرد و نظارت راهبردی

   5 - بهبود و ارتقاء تعاملات و همکاری‌های سازنده علمی و حرفه‌ای آماری در سطح ملی و بین المللی

   6-  توسعه شبکه ملی آمار با رعایت محرمانگی و حفظ امنیت داده ها و اطلاعات با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات

   7 - گسترش و تسهیل دسترسی به آمارهای رسمی ، ارتقای آگاهی و اعتماد عمومی و ترویج و اشاعه کاربرد و تفسیر صحیح آمار توسط      سیاستگذاران، برنامه ریزان،محققین