27 دی 1399
En | 
آرشیو اخبار بازنشستگان
10

گزارش بازرس

اینجانب بعنوان بازرس منتخب اعضاءمحترم کانون بازنشستگان مرکزآمارایران بنا بر وظائف قانونی وضعیت مالی عملکرد 1397 را که با مراجعه به اسناد مالی ودفاتر قانونی ثبت شده (روزنامه وکل) و مدارک و اسناد حسابداری موجود در بایگانی کانون، و مقایسه ترازنامه پایان سال مذکور بطور خلاصه مطالبی را بسمع اعضاءمحترم حاضر درمجمع عمومی سالانه می رسانم .

الف: وجوهی که از حقوق اعضاءکانون بطور ماهیانه توسط ذیحسابی مرکز آمار کسر و به حساب جاری کانون در بانک صادرات واریز می گردد، به دوشکل درحسابهای کانون نگهداری می شود که در اسناد و دفاتر حسابداری ثبت و منظور گردیده .

1-حق بیمه تکمیلی درمان که به تعداد اعضاء مشمول وتحت تکفل آنها به مبلغ توافق شده یا بیمه گر (شرکت آتیه سازان حافظ) با درنظر گرفتن موارد قانونی و رعایت مفاد قرارداد منعقده از جمله مالیات ارزش افزوده وغیره در اقساط 12 ماهه پس از تمدید قراردا به حساب بیمه گر پرداخت می گردد(این مبلغ درقرارداد سالهای 98-97 برای هر نفر 270000 ریال می باشد).

2-حق عضویت ماهانه هر عضوکه ماهیانه 50000 ریال برای هر عضو می باشد، پس از واریز بحساب جاری کانون به دو قسمت تقسیم می شود که 60 درصد آن تحت عنوان ذخیره هزینه بمنظور جبران هزینه های جاری کانون ثبت گردیده و قسمت دوم آن به میزان 40 درصد بعنوان پس انداز اعضاءدرحساب هامنظور میگردد.

ب: میزان هزینه های کانون که مجوز آن از آخرین مجمع عمومی سالانه کسب شده حداکثر 60 درصد حق عضویت ماهانه اعضاءمی باشدکه در قسمت (2-الف) نیز به آن اشاره شده شامل هزینه آگهی روزنامه، پلمپ دفاتر، تلفن،  ایاب و ذهاب در مراجعه به ادارات و ثبت شرکتها و پست و شرکت بیمه،و نیز خرید ملزومات مصرفی، نوشت افزار وغیره و پذیرائی از جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره بطور مختصر و نیز پرداخت برای جبران زحمات سالانه مسئول دفتر و حسابدار و مدیرعامل که مجوز آن بنابر تصمیم مجمع عمومی و با رعایت صرفه جوئی کامل صورت گرفته که اسناد و مدارک آن دربایگانی کانون موجود است.

ج: نقدینگی کانون : موجودیهای نقدی کانون درتاریخ 27/12/97 بالغ بر2448000000 ریال می باشد که وجوهات مذکور درپنج فقره حساب های کانون نزد بانک صادرات و نیز قسمتی به صورت تنخواه گردان درگردش می باشد.

ضمناًگردش حساب سودسپرده حاصل از سپرده های فوق الذکربالغ بر321200000 ریال در طول دوره مالی 1397 بوده و نیز پس انداز اعضاءدرطول دوره مذکوربالغ بر 103180000 ریال ثبت شده است که این پس انداز برای کل سالهای استقرارکانون مبلغی است برابر1179300000 ریال .

در پایان ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره وحسن همکاریهای آنها درزمینه ارائه اسناد و مدارک و دفاتربرای تهیه این گزارش به استحضار میرساندکه کلیه عملیات مالی و اسناد و مدارک تهیه شده مورد تأییداینجانب می باشد.

                                                                                                                        باتشکر               

                                                              مه پویان                                                                                                                              بازرس کانون بازنشستگان مرکزآمارایران

تعداد مشاهده خبر: (257)
کد خبر: 10331
طراحی سایت