25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

آستارا

مرکزی

حیران

101010001

ویرمونی

101010003

لوندویل

چلوند

101020001

لوندویل

101020002

آستانه اشرفیه

کیاشهر

دهگاه

102010001

کیاشهر

102010002

مرکزی

دهشال

102020001

گورکا

102020002

کیسم

102020003

چهارده

102020004

بندرانزلی

مرکزی

چهارفریضه

103010001

لیچارکی حسن رود

103010002

تالش

مرکزی

ساحلی جوکندان

104030002

طولارود

104030003

کوهستانی تالش

104030004

کرگانرود

لیسار

104040002

خطبه سرا

104040003

اسالم

اسالم

104050001

خاله سرا

104050002

خرجگیل

104050003

حویق

حویق

104060001

چوبر

104060002

رشت

خمام

چوکام

105010001

چاپارخانه

105010002

کته سرخمام

105010004

سنگر

اسلام آباد

105020001

سراوان

105020002

سنگر

105020003

کوچصفهان

بلسبنه

105030001

کنارسر

105030002

لولمان

105030003

لشت نشإ

جیرهنده لشت نشإ

105040001

علی آبادزیباکنار

105040002

گفشه لشت نشإ

105040003

مرکزی

پسیخان

105050001

پیربازار

105050002

حومه

105050003

لاکان

105050004

خشکبیجار

حاجی بکنده خشکبیجار

105060001

نوشرخشکبیجار

105060002

رودبار

رحمت آبادوبلوکات

بلوکات

106010001

دشتویل

106010002

رحمت آباد

106010003

عمارلو

جیرنده

106020001

کلیشم

106020003

مرکزی

رستم آبادجنوبی

106030001

رستم آبادشمالی

106030002

کلشتر

106030003

خورگام

خورگام

106040001

دلفک

106040002

رودسر

رحیم آباد

اشکورسفلی

107020001

اشکورعلیا و سیارستاق ییلاقی

107020002

رحیم آباد

107020003

شوییل

107020004

مرکزی

چینی جان

107030002

رضامحله

107030003

چابکسر

اوشیان

107040001

سیاهکلرود

107040002

کلاچای

بی بالان

107050001

ماچیان

107050002

صومعه سرا

تولم

تولم

108010001

هندو خاله

108010002

مرکزی

ضیابر

108020001

طاهرگوراب

108020002

کسما

108020003

میرزاکوچک جنگلی

گوراب زرمیخ

108030001

مرکیه

108030002

فومن

مرکزی

رودپیش

109020002

گشت

109020004

گوراب پس

109020005

لولمان

109020006

سردارجنگل

آلیان

109030001

سردارجنگل

109030002

لنگرود

مرکزی

چاف

110010001

دیوشل

110010003

گل سفید

110010004

اطاقور

اطاقور

110020001

لات لیل

110020002

کومله

دریاسر

110030001

مریدان

110030002

لاهیجان

مرکزی

آهندان

111020001

بازکیاگوراب

111020002

لفمجان

111020005

لیالستان

111020006

لیل

111020007

رودبنه

رودبنه

111040001

شیرجوپشت

111040002

شفت

احمدسرگوراب

احمدسرگوراب

112010001

چوبر

112010002

مرکزی

جیرده

112020001

ملاسرا

112020002

املش

رانکوه

سمام

113010001

شبخوس لات

113010002

کجید

113010003

مرکزی

املش جنوبی

113020001

املش شمالی

113020002

رضوانشهر

پره سر

دیناچال

114010001

ییلاقی ارده

114010002

مرکزی

خوشابر

114020001

گیل دولاب

114020002

سیاهکل

دیلمان

پیرکوه

115010001

دیلمان

115010002

مرکزی

توتکی

115020001

خرارود

115020002

مالفجان

115020003

ماسال

شاندرمن

شاندرمن

116010001

شیخ نشین

116010002

مرکزی

حومه

116020001

ماسال

116020002

طراحی سایت