09 آبان 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

اردکان

خرانق

رباطات

2101010002

زرین

2101010003

مرکزی

محمدیه

2101020002

عقدا

عقدا

2101030001

نارستان

2101030002

بافق

مرکزی

مبارکه

2102020001

سبزدشت

2102020002

کوشک

2102020003

تفت

مرکزی

پیشکوه

2103020001

شیرکوه

2103020002

علی اباد

2103020003

نصراباد

2103020004

دهشیر

2103020005

نیر

بنادکوک

2103030001

زردین

2103030002

سخوید

2103030004

گاریزات

گاریزات

2103040001

کهدوییه

2103040002

مهریز

مرکزی

ارنان

2104010001

تنگ چنار

2104010002

خورمیز

2104010003

میانکوه

2104010004

بهادران

2104010005

یزد

مرکزی

فجر

2105030002

فهرج

2105030003

زارچ

اله آباد

2105040001

محمدآباد

2105040002

میبد

مرکزی

بفروییه

2106010001

شهدا

2106010002

ابرکوه

بهمن

اسفندار

2107010001

مهرآباد

2107010002

مرکزی

تیرجرد

2107020001

فراغه

2107020002

صدوق

خضرآباد

کذاب

2108010001

ندوشن

2108010002

مرکزی

رستاق

2108020001

خاتم

مرکزی

چاهک

2109010001

فتح آباد

2109010002

مروست

ایثار

2109020001

هرابرجان

2109020002

طبس

دستگردان

دستگردان

2110010001

کوه یخاب

2110010002

مرکزی

پیرحاجات

2110020001

گلشن

2110020004

منتظریه

2110020005

نخلستان

2110020006

دیهوک

دیهوک

2110030001

کویر

2110030002

بهاباد

آسفیج

آسفیج

2111010001

بنستان

2111010002

مرکزی

جلگه

2111020001

طراحی سایت