01 اردیبهشت 1400
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

تویسرکان

قلقل رود

قلقل رود

1301010001

کمال رود

1301010002

میان رود

1301010003

مرکزی

حیقوق نبی

1301020001

خرم رود

1301020002

سیدشهاب

1301020003

کرزان رود

1301020004

ملایر

جوکار

المهدی

1302010001

ترک شرقی

1302010002

ترک غربی

1302010003

جوکار

1302010004

سامن

اورزمان

1302020001

حرم رودسفلی

1302020002

سامن

1302020003

سفیدکوه

1302020004

مرکزی

جوزان

1302030001

حرم رودعلیا

1302030002

موزاران

1302030006

کوه سرده

1302030007

زند

کمازان سفلی

1302040001

کمازان علیا

1302040002

کمازان وسطی

1302040003

نهاوند

خزل

خزل شرقی

1303010001

سلگی

1303010002

مرکزی

شعبان

1303020001

طریق الاسلام

1303020002

گاماسیاب

1303020005

زرین دشت

فضل

1303030001

گرین

1303030002

گیان

سراب

1303040001

گیان

1303040002

همدان

شرا

جیحون دشت

1304050001

چاه دشت

1304050002

شوردشت

1304050003

مرکزی

ابرو

1304070001

الوندکوه شرقی

1304070002

الوندکوه غربی

1304070003

سنگستان

1304070004

گنبد

1304070005

هگمتانه

1304070006

کبودرآهنگ

گل تپه

علی صدر

1305010001

گل تپه

1305010002

مهربان سفلی

1305010003

مرکزی

حاجی لو

1305020001

راهب

1305020002

سبزدشت

1305020003

کوهین

1305020005

سرداران

1305020007

شیرین سو

شیرین سو

1305030001

مهربان علیا

1305030002

اسداباد

مرکزی

جلگه

1306010003

چهاردولی

1306010004

دربندرود

1306010005

سیدجمال الدین

1306010006

پیرسلمان

پیرسلمان

1306020001

کلیایی

1306020002

بهار

لالجین

سفالگران

1307010001

مهاجران

1307010002

مرکزی

سیمینه رود

1307020002

آبرومند

1307020004

صالح اباد

دیمکاران

1307030001

صالح آباد

1307030002

رزن

سردرود

بغراطی

1308010001

سردرودسفلی

1308010002

سردرودعلیا

1308010003

قروه درجزین

درجزین سفلی

1308020001

درجزین علیا

1308020002

مرکزی

خرقان

1308030001

رزن

1308030002

فامنین

مرکزی

خرم دشت

1309010001

مفتح

1309010002

پیشخور

پیشخور

1309020001

زردشت

1309020002

طراحی سایت