18 اسفند 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

ابوموسی

تنب

تنب

2201010001

مرکزی

سیری

2201020003

بندرعباس

فین

فین

2202030002

گهره

2202030003

مرکزی

ایسین

2202040001

تازیان

2202040002

گچین

2202040005

سیاهو

2202040007

سرخون

2202040008

تخت

تخت

2202050001

شمیل

2202050002

قلعه قاضی

قلعه قاضی

2202060002

دهنو

2202060003

بندرلنگه

شیبکوه

بندرچارک

2203020001

مقام

2203020002

کیش

کیش

2203030002

لاوان

2203030003

مرکزی

حومه

2203050001

مغویه

2203050003

مهران

مهران

2203060001

دژگان

2203060002

قشم

شهاب

دولاب

2204010001

سوزا

2204010002

صلخ

2204010003

هنگام

2204010004

لارک

2204010005

مرکزی

حومه

2204020001

رمکان

2204020002

میناب

سندرک

بندر

2205020001

درپهن

2205020002

سندرک

2205020003

مرکزی

تیاب

2205030002

حومه

2205030003

کریان

2205030004

گوربند

2205030005

توکهور

توکهور

2205040001

چراغ آباد

2205040002

بندزرک

بندزرک

2205050001

کرگان

2205050002

جاسک

مرکزی

جاسک

2206020001

کنگان

2206020003

گابریک

2206020004

لیردف

پی وشک

2206030001

سورک

2206030002

رودان

رودخانه

رودخانه

2207010001

مسافرآباد

2207010002

رودخانه بر

2207010003

مرکزی

آب نما

2207020001

فاریاب

2207020003

راهدار

2207020006

جغین

جغین شمالی

2207030001

جغین جنوبی

2207030002

بیکاه

بیکاه

2207040001

برنطین

2207040002

حاجی اباد

فارغان

فارغان

2208010002

آشکارا

2208010003

مرکزی

درآگاه

2208020001

طارم

2208020002

احمدی

احمدی

2208030001

کوه شاه

2208030002

بستک

جناح

جناح

2209010001

فرامرزان

2209010002

مرکزی

ده تل

2209020001

فتویه

2209020002

گوده

2209020003

کوخرد

کوخرد

2209030001

هرنگ

2209030002

خمیر

رویدر

رودبار

2210010001

رویدر

2210010002

مرکزی

خمیر

2210020001

کهورستان

2210020002

پارسیان

کوشکنار

بهدشت

2211010001

کوشکنار

2211010002

مرکزی

بوچیر

2211020001

مهرگان

2211020002

سیریک

بمانی

بمانی

2212010001

شهمردی

2212010002

مرکزی

بیابان

2212020001

سیریک

2212020002

بشاگرد

مرکزی

جکدان

2213010001

سردشت

2213010002

گوهران

گوهران

2213020001

درآبسر

2213020002

گافروپارامون

گافر

2213030001

پارامون

2213030002

طراحی سایت