18 اسفند 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

اسلام آبادغرب

حمیل

منصوری

501010002

هرسم

501010003

حمیل

501010004

مرکزی

حسن آباد

501030001

حومه جنوبی

501030002

حومه شمالی

501030003

شیان

501030006

کرمانشاه

فیروزاباد

جلال وند

502030001

سرفیروزآباد

502030002

عثمانوند

502030003

مرکزی

بالادربند

502040001

دورودفرامان

502040003

قره سو

502040004

میان دربند

502040006

ماهیدشت

چقانرگس

502060001

ماهیدشت

502060002

کوزران

سنجابی

502070001

هفت آشیان

502070002

بیلوار

رازآور

502080001

پشت دربند

502080002

پاوه

باینگان

ماکوان

503010002

شیوه سر

503010003

مرکزی

شمشیر

503020001

هولی

503020003

نوسود

سیروان

503030002

سرپل ذهاب

مرکزی

پشت تنگ

504010001

حومه سرپل

504010003

دشت ذهاب

504010004

قلعه شاهین

504010006

بشیوه پاطاق

504010007

سنقر

مرکزی

آب باریک

505010001

باوله

505010003

سراب

505010004

گاورود

505010007

پارسینه

505010008

کلیایی

آگاهان

505020001

سطر

505020002

کیونانات

505020003

قصرشیرین

سومار

سومار

506010001

مرکزی

الوند

506020001

نصرآباد

506020002

فتح آباد

506020003

کنگاور

مرکزی

خزل غربی

507010001

فش

507010002

کرماجان

507010003

گودین

507010004

قزوینه

507010005

گیلانغرب

مرکزی

چله

508010001

حومه

508010002

دیره

508010004

ویژنان

508010006

گواور

حیدریه

508020001

گوآور

508020002

جوانرود

مرکزی

پلنگانه

509030001

بازان

509030003

کلاشی

شروینه

509040001

کلاشی

509040002

صحنه

دینور

حر

510010001

دینور

510010002

کندوله

510010003

مرکزی

خدابنده لو

510020002

صحنه

510020003

گاماسیاب

510020004

هجر

510020005

هرسین

بیستون

چم چمال

511010001

شیزر

511010002

مرکزی

چشمه کبود

511020001

حومه

511020002

ثلاث باباجانی

مرکزی

خانه شور

512010001

دشت حر

512010002

زمکان

512010003

ازگله

ازگله

512020001

جیگران

512020002

سرقلعه

512020003

دالاهو

گهواره

قلخانی

513010001

گورانی

513010002

مرکزی

بان زرده

513020001

بیونیج

513020002

حومه کرند

513020003

روانسر

شاهو

قوری قلعه

514010001

منصورآقایی

514010002

مرکزی

بدر

514020001

حسن آباد

514020002

دولت اباد

514020003

زالوآب

514020004

طراحی سایت