27 دی 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بافت

مرکزی

بزنجان

801030001

فتح آباد

801030005

کیسکان

801030006

گوغر

801030007

خبر

خبر

801040001

دشتاب

801040002

بم

مرکزی

حومه

802030001

دهبکری

802030002

بروات

روداب غربی

802070001

کرک ونارتیج

802070002

جیرفت

ساردوییه

دلفارد

803010001

ساردوییه

803010002

گور

803010003

جبالبارز

رضوان

803020001

سغدر

803020002

مسکون

803020003

مرکزی

اسفندقه

803040001

اسلام آباد

803040002

خاتون آباد

803040005

دولت آباد

803040006

هلیل

803040008

اسماعیلی

اسماعیلی

803050001

حسین آباد

803050002

گنج آباد

803050003

رفسنجان

مرکزی

آزادگان

804020001

اسلامیه

804020002

خنامان

804020004

دره دران

804020005

رزم آوران

804020007

سرچشمه

804020009

قاسم آباد

804020012

کبوترخان

804020013

کشکوییه

راویز

804030001

شریف آباد

804030002

کشکوییه

804030003

نوق

بهرمان

804040001

فردوس

رضوان

804050001

فردوس

804050002

زرند

مرکزی

اسلام آباد

805020001

جرجافک

805020002

دشت خاک

805020004

سربنان

805020005

محمدآباد

805020008

وحدت

805020009

خانوک

805020011

حتکن

805020012

یزدان آباد

سیریز

805030001

یزدان آباد

805030002

شعبجره

805030003

سیرجان

مرکزی

شریف آباد

806010006

نجف آباد

806010010

پاریز

پاریز

806020001

سعادت آباد

806020002

گلستان

گلستان

806030001

ملک آباد

806030002

زیدآباد

زیدآباد

806040001

محمودآبادسید

806040002

بلورد

بلورد

806050001

چهارگنبد

806050002

شهربابک

مرکزی

استبرق

807010001

پاقلعه

807010002

خاتون آباد

807010004

خورسند

807010006

مدوارات

807010008

میمند

807010009

دهج

جوزم

807020001

خبر

807020002

دهج

807020003

کرمان

شهداد

اندوهجرد

808020001

تکاب

808020002

سیرچ

808020003

گلباف

جوشان

808030001

کشیت

808030002

ماهان

قناتغستان

808040001

ماهان

808040002

مرکزی

اختیارآباد

808050001

باغین

808050002

درختنگان

808050004

زنگی آباد

808050005

سرآسیاب فرسنگی

808050006

راین

حسین آبادگروه

808060001

راین

808060002

چترود

کویرات

808070002

معزیه

808070003

کهنوج

مرکزی

نخلستان

809040004

ده کهان

809040005

کوتک

809040006

چاه مرید

چاه ریگان

809050001

حومه

809050002

بردسیر

مرکزی

کوه پنج

810010003

مشیز

810010005

لاله زار

قلعه عسگر

810020001

لاله زار

810020002

گلزار

گلزار

810030001

شیرینک

810030002

نگار

نگار

810040001

نارپ

810040002

راور

کوهساران

حرجند

811010001

هروز

811010003

مرکزی

راور

811020001

عنبرآباد

مرکزی

امجز

812010001

جهادآباد

812010002

علی آباد

812010003

محمدآباد

812010004

جبالبارزجنوبی

گرمسار

812030001

مردهک

812030002

نرگسان

812030003

منوجان

مرکزی

قلعه

813010001

کشمیران

813010002

نورآباد

813010003

آسمینون

بجگان

813020001

نودژ

813020003

کوهبنان

طغرل الجرد

طغرل الجرد

814010002

مرکزی

جور

814020001

خرمدشت

814020002

رودبارجنوب

جازموریان

جازموریان

815010001

کوهستان

815010002

مرکزی

رودبار

815020001

نهضت آباد

815020002

قلعه گنج

چاه دادخدا

چاه دادخدا

816010001

رمشک

816010002

مارز

816010003

مرکزی

قلعه گنج

816020001

سرخ قلعه

816020002

ریگان

گنبکی

گنبکی

817010001

ناصریه

817010002

مرکزی

ریگان

817020002

گاوکان

817020003

رابر

مرکزی

رابر

818010001

سیه بنوییه

818010002

هنزا

هنزا

818020001

جواران

818020002

فهرج

مرکزی

برج اکرم

819010001

فهرج

819010002

نگین کویر

نگین کویر

819020001

چاهدگال

819020002

انار

انار

بیاض

820010001

حسین آباد

820010002

نرماشیر

مرکزی

پشت رود

821010001

عزیزآباد

821010002

روداب

روداب شرقی

821020001

مومن آباد

821020002

فاریاب

مرکزی

کلاشگرد

822010001

مهروییه

822010002

حور

حور

822020001

زهمکان

822020002

ارزوییه

مرکزی

ارزوییه

823010001

وکیل آباد

823010002

دهسرد

823010003

صوغان

صوغان

823020001

امیرآباد

823020002

طراحی سایت