27 دی 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

آباده

مرکزی

ایزدخواست

701040001

بهمن

701040002

بیدک

701040003

سورمق

701040004

خسروشیرین

701040005

استهبان

رونیز

خیر

702010001

رونیز

702010002

مرکزی

ایج

702020001

اقلید

سده

آسپاس

703010001

دژکرد

703010002

سده

703010003

مرکزی

خنجشت

703020003

شهرمیان

703020004

حسن آباد

احمدآباد

703030001

حسن آباد

703030002

بکان

703030003

جهرم

خفر

خفر

704010001

راهگان

704010002

سفیدار

704010003

علی آباد

704010004

گل برنجی

704010005

سیمکان

پشت پر

704020001

پل به بالا

704020002

پل به پایین

704020003

کردیان

علویه

704030001

قطب آباد

704030002

مرکزی

جلگاه

704040001

کوهک

704040002

داراب

رستاق

رستاق

705020002

کوهستان

705020004

مرکزی

بالش

705030001

پاسخن

705030002

بختاجرد

705030003

فسارود

705030004

نصروان

705030007

هشیوار

705030008

فورگ

آبشور

705040001

فورگ

705040002

جنت

قلعه بیابان

705050001

قریه الخیر

705050002

سپیدان

بیضا

بانش

706010001

بیضا

706010002

کوشک هزار

706010003

مرکزی

خفری

706020001

کمهر

706020002

شش پیر

706020003

همایجان

سرناباد

706030001

همایجان

706030003

شیراز

زرقان

بندامیر

707010001

زرقان

707010003

رحمت آباد

707010004

مرکزی

بیدزرد

707050001

داریان

707050002

دراک

707050003

سیاخ دارنگون

707050005

قره باغ

707050006

کفترک

707050008

ارژن

دشت ارژن

707060001

قره چمن

707060002

کوه مره سرخی

707060003

فسا

ششده وقره بلاغ

ششده

708010001

قره بلاغ

708010002

شیبکوه

فدشکوییه

708020001

میانده

708020002

مرکزی

جنگل

708030001

صحرارود

708030002

کوشک قاضی

708030003

نوبندگان

نوبندگان

708040001

فیروزآباد

مرکزی

احمدآباد

709030001

جایدشت

709030003

میمند

پرزیتون

709040001

خواجه ای

709040002

دادنجان

709040003

کازرون

جره وبالاده

جره

710010001

دادین

710010002

فامور

710010003

کنار تخته و کمارج

کنار تخته

710020001

کمارج

710020002

کوهمره

دشت برم

710030001

کوهمره

710030002

مرکزی

بلیان

710040001

دریس

710040002

شاپور

710040003

چنارشاهیجان

انارستان

710050001

سمقان

710050002

خشت

امامزاده محمد

710060001

بورکی

710060002

لارستان

اوز

بیدشهر

711010002

فیشور

711010003

جویم

جویم

711020002

هرم

711020003

مرکزی

حومه

711040001

درزوسابیان

711040002

دهکویه

711040003

بیرم

بیرم

711050002

بالاده

711050003

بنارویه

بنارویه

711070001

ده فیش

711070002

صحرای باغ

صحرای باغ

711080001

عمادده

711080002

مرودشت

کامفیروز

خرم مکان

712030001

کامفیروزجنوبی

712030002

مرکزی

رامجردیک

712040005

رودبال

712040007

کناره

712040008

مجدآباد

712040009

محمدآباد

712040010

نقش رستم

712040011

درودزن

ابرج

712050001

درودزن

712050002

رامجرددو

712050003

سیدان

خفرک علیا

712060001

رحمت

712060002

کر

گرمه

712070001

کامفیروزشمالی

712070002

ممسنی

ماهورمیلانی

ماهور

713020001

میشان

713020002

مرکزی

بکش دو

713030001

بکش یک

713030002

جاویدماهوری

713030004

جوزار

713030005

فهلیان

713030008

دشمن زیاری

دشمن زیاری

713050001

مشایخ

713050002

نی ریز

آباده طشک

آباده طشک

714010001

بختگان

714010002

حناڈ

714010003

پشتکوه

ده چاه

714020003

مشکان

714020004

مرکزی

رستاق

714030001

هرگان

714030002

قطرویه

ریزآب

714040001

قطرویه

714040002

لامرد

مرکزی

حومه

715010003

سیگار

715010004

چاه ورز

715010007

اشکنان

اشکنان

715030001

کال

715030002

علامرودشت

خیرگو

715040001

علامرودشت

715040002

بوانات

سرچهان

باغ صفا

716010001

توجردی

716010002

سرچهان

716010003

مرکزی

باغستان

716020001

سیمکان

716020004

مزایجان

سروستان

716030001

مزایجان

716030002

ارسنجان

مرکزی

خبریز

717010001

شورآب

717010002

علی آبادملک

717010003

خرم بید

مشهدمرغاب

شهیدآباد

718010001

مرکزی

خرمی

718020001

قشلاق

718020002

زرین دشت

ایزدخواست

ایزدخواست شرقی

719010001

ایزدخواست غربی

719010002

مرکزی

خسویه

719020001

دبیران

719020002

زیرآب

719020003

قیروکارزین

افزر

افزر

720010001

زاخرویه

720010002

مرکزی

فتح آباد

720020001

مبارک آباد

720020002

هنگام

720020003

مهر

گله دار

گله دار

721010002

فال

721010003

مرکزی

مهر

721020003

ارودان

721020004

وراوی

خوزی

721030001

وراوی

721030002

اسیر

اسیر

721040001

دشت لاله

721040002

فراشبند

مرکزی

آویز

722010001

نوجین

722010003

دهرم

دهرم

722020002

دژگاه

722020004

پاسارگاد

مرکزی

سرپنیران

723010001

کمین

723010002

پاسارگاد

ابوالوردی

723020001

مادرسلیمان

723020002

خنج

محمله

باغان

724010001

محمله

724010002

مرکزی

تنگ نارک

724020001

سیف آباد

724020002

سروستان

کوهنجان

کوهنجان

725010001

مهارلو

725010002

مرکزی

سروستان

725020001

شوریچه

725020002

رستم

سورنا

رستم سه

726010001

پشتکوه رستم

726010002

مرکزی

رستم یک

726020001

رستم دو

726020002

گراش

مرکزی

فداغ

727010001

خلیلی

727010002

ارد

آرد

727020001

سبز پوش

727020002

کوار

مرکزی

فرمشکان

728010001

کوار

728010002

طسوج

طسوج

728020001

فتح آباد

728020002

خرامه

کربال

دهقانان

729010001

سفلی

729010002

مرکزی

کفدهک

729020001

معزآباد

729020002

خیرآباد

729020003

طراحی سایت