18 اسفند 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

ایرانشهر

بزمان

آب رییس

1101010001

بزمان

بزمان

1101010002

بمپور

بمپورشرقی

1101020001

بمپور

بمپورغربی

1101020002

مرکزی

ابتر

1101050001

مرکزی

حومه

1101050002

مرکزی

دامن

1101050003

چاه بهار

دشتیاری

باهوکلات

1102010001

دشتیاری

سندمیرثویان

1102010003

دشتیاری

نگور

1102010004

مرکزی

پیرسهراب

1102020001

مرکزی

کمبل سلیمان

1102020004

پلان

پلان

1102040001

پلان

تلنگ

1102040002

خاش

مرکزی

پشتکوه

1103010002

مرکزی

سنگان

1103010003

مرکزی

کارواندر

1103010004

مرکزی

کوه سفید

1103010005

مرکزی

اسماعیل آباد

1103010006

نوک آباد

اسکل آباد

1103020001

نوک آباد

تفتان جنوبی

1103020002

نوک آباد

گوهرکوه

1103020003

نوک آباد

نازیل

1103020004

ایرندگان

ایرندگان

1103030001

ایرندگان

کهنوک

1103030002

زابل

پشت آب

ادیمی

1104010001

پشت آب

بزی

1104010002

پشت آب

قایم آباد

1104010003

پشت آب

سفیدابه

1104010004

شیب آب

تیمورآباد

1104030001

شیب آب

کوه خواجه

1104030002

شیب آب

لوتک

1104030003

شیب آب

محمدآباد

1104030004

مرکزی

بنجار

1104040001

زاهدان

مرکزی

چشمه زیارت

1105010001

مرکزی

حرمک

1105010002

میرجاوه

تمین

1105020001

میرجاوه

لادیز

1105020002

نصرت آباد

دومک

1105030001

نصرت آباد

نصرت آباد

1105030002

کورین

کورین

1105040001

کورین

شورو

1105040002

سراوان

جالق

جالق

1106010001

جالق

کله گان

1106010002

جالق

ناهوک

1106010003

مرکزی

حومه

1106040002

مرکزی

گشت

1106040005

بم پشت

بم پشت

1106050001

بم پشت

کشتگان

1106050002

بم پشت

کوهک اسفندک

1106050003

نیک شهر

بنت

بنت

1107010001

بنت

توتان ومهمدان

1107010002

بنت

دستگرد

1107010003

فنوج

فنوج

1107020001

فنوج

گتیج

1107020002

فنوج

مسکوتان

1107020003

قصرقند

ساربوک

1107030002

قصرقند

هلونچگان

1107030003

لاشار

چانف

1107040001

لاشار

لاشارجنوبی

1107040002

لاشار

لاشارشمالی

1107040003

مرکزی

چاهان

1107050001

مرکزی

مخت

1107050002

مرکزی

مهبان

1107050003

مرکزی

هیچان

1107050004

سرباز

پیشین

پیشین

1108010001

پیشین

زردبن

1108010003

سرباز

سرباز

1108020003

سرباز

سرکور

1108020004

سرباز

کیشکور

1108020005

سرباز

مینان

1108020006

سرباز

نسکند

1108020007

مرکزی

راسک وفیروزآباد

1108030002

مرکزی

جکیگور

1108030004

پارود

پارود

1108050001

پارود

مورتان

1108050003

کنارک

زرآباد

زرآبادشرقی

1109010001

زرآباد

زرآبادغربی

1109010002

مرکزی

جهلیان

1109020001

مرکزی

کهیر

1109020002

زهک

جزینک

جزینک

1110010001

جزینک

خمک

1110010002

مرکزی

خواجه احمد

1110020001

مرکزی

زهک

1110020002

هیرمند

مرکزی

دوست محمد

1111010001

مرکزی

مارگان

1111010002

مرکزی

جهان آباد

1111010003

قرقری

قرقری

1111020001

قرقری

اکبرآباد

1111020002

دلگان

مرکزی

گنبد علوی

1112010001

مرکزی

دلگان

1112010002

مرکزی

هودیان

1112010003

جلگه چاه هاشم

جلگه چاه هاشم

1112020001

جلگه چاه هاشم

چاه علی

1112020002

زابلی

مرکزی

زابلی

1113010001

مرکزی

بیرک

1113010002

آشار

آشار

1113020001

آشار

ایرافشان

1113020002

سیب و سوران

مرکزی

سیب وسوران

1114010001

مرکزی

پسکوه

1114010002

هیدوچ

هیدوچ

1114020001

هیدوچ

کنت

1114020002

طراحی سایت