23 خرداد 1400
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

دامغان

امیراباد

قهاب رستاق

2001010001

قهاب صرصر

2001010002

تویه دروار

2001010003

مرکزی

حومه

2001020001

دامنکوه

2001020002

رودبار

2001020003

سمنان

مرکزی

حومه

2002010001

سرخه

لاسگرد

2002030001

هفدر

2002030002

شاهرود

بسطام

خرقان

2003010001

کلاته های غربی

2003010002

بیارجمند

بیارجمند

2003020001

خوارتوران

2003020002

مرکزی

حومه

2003030001

دهملا

2003030002

طرود

2003030003

میامی

فرومد

2003040001

کلاته های شرقی

2003040002

میامی

2003040003

نردین

2003040004

رضوان

2003040005

گرمسار

ایوانکی

ایوانکی

2004010002

مرکزی

حومه

2004020001

لجران

2004020004

آرادان

کهن آباد

2004030001

یاتری

2004030002

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

2005010001

چاشم

2005010002

مرکزی

درجزین

2005020001

طراحی سایت