27 دی 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

ابهر

سلطانیه

سلطانیه

1901020001

سنبل آباد

1901020002

گوزل دره

1901020003

مرکزی

ابهررود

1901030001

حومه

1901030002

درسجین

1901030003

دولت آباد

1901030004

صایین قلعه

1901030005

خدابنده

افشار

شیوانات

1903010001

قشلاقات افشار

1903010002

بزینه رود

بزینه رود

1903020001

زرینه رود

1903020002

مرکزی

حومه

1903030002

خرارود

1903030003

سهرورد

1903030005

کرسف

1903030006

سجاس رود

آق بلاغ

1903040001

سجاس رود

1903040002

زنجان

زنجانرود

چایپاره بالا

1904020001

زنجانرودپایین

1904020003

چایپاره پایین

1904020004

غنی بیگلو

1904020005

مرکزی

بناب

1904050003

بوغداکندی

1904050004

تهم

1904050005

زنجانرودبالا

1904050006

معجزات

1904050010

قلتوق

1904050011

قره پشتلو

قره پشتلوبالا

1904060001

قره پشتلوپایین

1904060002

ایجرود

حلب

ایجرودپایین

1906010001

مرکزی

ایجرودبالا

1906020001

گلابر

1906020002

سعیدآباد

1906020003

خرمدره

مرکزی

الوند

1907010001

خرمدره

1907010002

طارم

چورزق

چورزق

1908010001

دستجرده

1908010002

مرکزی

آب بر

1908020001

درام

1908020002

گیلوان

1908020003

ماهنشان

انگوران

انگوران

1909010001

قلعه جوق

1909010002

مرکزی

اوریاد

1909020001

قزل گچیلو

1909020004

ماه نشان

1909020005

طراحی سایت