18 اسفند 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

تایباد

مرکزی

پایین ولایت

904020001

کرات

904020002

میان ولایت

دشت تایباد

904030002

کوهسنگی

904030003

تربت حیدریه

بایک

بایک

905010001

کدکن

کدکن

905050003

رقیچه

905050005

مرکزی

بالاولایت

905060001

پایین ولایت

905060002

جلگه رخ

پایین رخ

905070002

میان رخ

905070003

بالارخ

905070004

تربت جام

صالح آباد

باغ کشمیر

906010001

جنت آباد

906010002

صالح آباد

906010003

قلعه حمام

906010004

مرکزی

جامرود

906020003

جلگه موسی آباد

906020004

میان جام

906020005

نصرآباد

بالاجام

906030001

کاریزان

906030002

بوژگان

دشت جام

906040001

هریرود

906040002

پایین جام

زام

906050001

گل بانو

906050002

درگز

چاپشلو

قره باشلو

907010001

میانکوه

907010002

لطف آباد

دیباج

907020001

زنگلانلو

907020002

مرکزی

تکاب

907030001

نوخندان

درونگر

907040001

شهرستانه

907040002

سبزوار

داورزن

باشتین

908040001

کاه

908040002

مزینان

908040003

روداب

خواشد

908050001

فروغن

908050002

کوه همایی

908050003

ششتمد

بیهق

908060001

تکاب کوه میش

908060002

ربع شامات

908060003

شامکان

908060004

مرکزی

رباط

908070001

قصبه شرقی

908070002

قصبه غربی

908070003

کراب

908070004

قوچان

باجگیران

دولتخانه

913010001

مرکزی

دوغایی

913030001

سودلانه

913030002

شیرین دره

913030003

قوچان عتیق

913030004

کاشمر

کوهسرخ

بررود

914030001

برکوه

914030002

تکاب

914030003

مرکزی

بالاولایت

914040001

پایین ولایت

914040002

گناباد

مرکزی

پس کلوت

915020001

حومه

915020002

کاخک

زیبد

915030001

کاخک

915030002

مشهد

احمدآباد

پیوه ژن

916010002

سرجام

916010004

مرکزی

تبادکان

916050001

طوس

916050002

کارده

916050003

میان ولایت

916050004

کنویست

916050005

درزآب

916050006

رضویه

آبروان

916060001

پایین ولایت

916060002

میامی

916060003

نیشابور

زبرخان

اردوغش

917020001

اسحق آباد

917020002

زبرخان

917020003

سرولایت

سرولایت

917030002

برزنون

917030003

مرکزی

دربقاضی

917040001

ریوند

917040002

فضل

917040003

مازول

917040004

بینالود

917040005

میان جلگه

بلهرات

917050001

عشق آباد

917050002

غزالی

917050003

چناران

گلبهار

بیزکی

918010001

گلمکان

918010003

مرکزی

چناران

918020001

رادکان

918020002

بق مج

918020003

خواف

سنگان

پایین خواف

919010001

بستان

919010003

مرکزی

نشتیفان

919020001

میان خواف

919020002

جلگه زوزن

زوزن

919030001

کیبر

919030002

سلامی

بالاخواف

919040001

سلامی

919040002

سرخس

مرزداران

پل خاتون

920010001

گل بی بی

920010002

مرزداران

920010003

مرکزی

تجن

920020001

خانگیران

920020002

سرخس

920020003

فریمان

قلندرآباد

سفیدسنگ

922010001

قلندرآباد

922010002

مرکزی

بالابند

922020001

سنگ بست

922020002

فریمان

922020003

بردسکن

انابد

درونه

923010001

صحرا

923010002

مرکزی

کنارشهر

923020001

کوهپایه

923020002

شهرآباد

جلگه

923030001

شهرآباد

923030002

رشتخوار

جنگل

جنگل

927010001

شعبه

927010002

مرکزی

آستانه

927020001

رشتخوار

927020002

کلات

زاوین

پساکوه

928010001

زاوین

928010002

مرکزی

کبودگنبد

928020001

هزارمسجد

928020002

خلیل آباد

ششطراز

ششطراز

929010001

کویر

929010002

مرکزی

حومه

929020001

رستاق

929020002

مه ولات

شادمهر

ازغند

930010001

مه ولات شمالی

930010002

مرکزی

حومه

930020001

مه ولات جنوبی

930020002

بجستان

مرکزی

بجستان

931010001

جزین

931010002

یونسی

یونسی

931020001

سردق

931020002

بینالود

طرقبه

طرقبه

932010001

جاغرق

932010002

شاندیز

شاندیز

932020001

ابرده

932020002

تخت جلگه

مرکزی

تخت جلگه

933010001

فیروزه

933010002

طاغنکوه

طاغنکوه شمالی

933020001

طاغنکوه جنوبی

933020002

جغتای

مرکزی

جغتای

934010001

دستوران

934010002

هلالی

پایین جوین

934020001

میان جوین

934020002

زاوه

مرکزی

زاوه

935010001

صفاییه

935010002

سلیمان

ساق

935020001

سلیمان

935020002

جوین

مرکزی

بالاجوین

936010001

پیراکوه

936010002

عطاملک

زرین

936020001

حکم آباد

936020002

باخرز

مرکزی

مالین

937010001

دشت ارزنه

937010002

بالا ولایت

بالاولایت

937020001

اشتین

937020002

خوشاب

مرکزی

سلطان آباد

938010001

رباط جز

938010002

طبس

938010003

مشکان

مشکان

938020001

یام

938020002

طراحی سایت