07 مهر 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

تهران

کن

سولقان

2301010001

مرکزی

سیاهرود

2301020001

آفتاب

آفتاب

2301030001

خلازیر

2301030002

دماوند

مرکزی

ابرشیوه

2302020001

تاررود

2302020003

جمع آبرود

2302020004

رودهن

آبعلی

2302030001

مهرآباد

2302030002

ری

فشاپویه

حسن آباد

2303020001

کلین

2303020003

کهریزک

قلعه نو

2303030001

کهریزک

2303030002

مرکزی

غنی آباد

2303040002

عظیمیه

2303040003

خاوران

خاوران شرقی

2303050001

خاوران غربی

2303050002

شمیرانات

رودبارقصران

رودبارقصران

2304010001

لواسانات

لواسان بزرگ

2304020001

لواسان کوچک

2304020002

ورامین

جوادآباد

بهنام عرب جنوبی

2306020001

بهنام وسطجنوبی

2306020002

مرکزی

بهنام پازوکی جنوبی

2306030001

بهنام وسطشمالی

2306030003

قرچک

قشلاق جیتو

2306050001

ولی آباد

2306050002

شهریار

مرکزی

جوقین

2309020003

رزکان

2309020004

فردوس

2309020005

قایم آباد

2309020006

مویز

2309020008

سعیدآباد

2309020009

اسلامشهر

چهاردانگه

چهاردانگه

2310010001

فیروزبهرام

2310010002

مرکزی

ده عباس

2310020001

احمدآبادمستوفی

2310020003

رباطکریم

مرکزی

امامزاده ابوطالب

2312020001

منجیل آباد

2312020002

وهن آباد

2312020003

پاکدشت

شریف آباد

جمال آباد

2313010001

شریف آباد

2313010002

کریم آباد

2313010003

مرکزی

حصارامیر

2313020001

فرون آباد

2313020002

فیلستان

2313020003

فیروزکوه

ارجمند

قزقانچای

2314010002

دوبلوک

2314010003

مرکزی

پشتکوه

2314020001

شهرآباد

2314020002

حبلرود

2314020003

قدس

مرکزی

دانش

2316010001

هفت جوی

2316010002

ملارد

مرکزی

ملارد شمالی

2317010001

ملارد جنوبی

2317010002

صفا دشت

بی بی سکینه

2317020001

اخترآباد

2317020002

پیشوا

مرکزی

پیشوا

2318010001

عسگریه

2318010002

جلیل آباد

جلیل آباد

2318020001

طارند بالا

2318020002

بهارستان

گلستان

میمنت

2319010001

صالح آباد

2319010002

بوستان

اسماعیل آباد

2319020001

همدانک

2319020002

طراحی سایت