01 اردیبهشت 1400
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

اردستان

مرکزی

برزاوند

1001010001

علیا

1001010003

کچو

1001010004

گرمسیر

1001010005

همبرات

1001010007

زواره

سفلی

1001020001

ریگستان

1001020002

اصفهان

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

1002010001

جرقویه وسطی

1002010003

کوهپایه

تودشک

1002020002

جبل

1002020003

زفره

1002020005

سیستان

1002020006

مرکزی

براآن جنوبی

1002030001

براآن شمالی

1002030002

جی

1002030003

قهاب جنوبی

1002030004

قهاب شمالی

1002030005

کرارج

1002030006

محمودآباد

1002030007

جرقویه علیا

جرقویه علیا

1002040001

رامشه

1002040002

بن رود

رودشت شرقی

1002050001

گاوخونی

1002050002

جلگه

امامزاده عبدالعزیز

1002060001

رودشت

1002060002

خمینی شهر

مرکزی

ماربین سفلی

1003010001

ماربین علیا

1003010002

ماربین وسطی

1003010003

خوانسار

مرکزی

گلسار

1004010001

چشمه سار

1004010002

کوهسار

1004010003

سمیرم

پادنا

پادناسفلی

1005010001

پادناعلیا

1005010002

پادناوسطی

1005010003

مرکزی

حنا

1005020001

وردشت

1005020002

ونک

1005020003

فریدن

بویین ومیاندشت

سردسیر

1006010001

کرچمبوجنوبی

1006010002

کرچمبوشمالی

1006010003

گرجی

1006010004

ییلاق

1006010005

مرکزی

دالانکوه

1006030001

زاینده رودشمالی

1006030002

ورزق

1006030003

ورزق جنوبی

1006030004

فریدونشهر

مرکزی

برف انبار

1007010001

پشتکوه موگویی

1007010002

پیشکوه موگویی

1007010003

چشمه لنگان

1007010004

عشایر

1007010005

فلاورجان

پیربکران

گرکن شمالی

1008010002

سهروفیروزان

1008010003

مرکزی

ابریشم

1008020001

زازران

1008020002

گلستان

1008020003

اشترجان

1008020004

شهرضا

مرکزی

اسفرجان

1009020001

دشت

1009020002

منظریه

1009020003

کهرویه

1009020004

کاشان

قمصر

جوشقان قالی

1010020001

قهرود

1010020002

مرکزی

کوهپایه

1010030001

میاندشت

1010030003

خرم دشت

1010030004

نیاسر

کوه دشت

1010040002

نیاسر

1010040003

برزک

باباافضل

1010050001

گلاب

1010050002

گلپایگان

مرکزی

جلگه

1011010001

کناررودخانه

1011010002

نیوان

1011010003

لنجان

باغ بهادران

چم رود

1012010001

زیرکوه

1012010002

چم کوه

1012010003

مرکزی

اشیان

1012030001

خرم رود

1012030002

نایین

انارک

چوپانان

1013010002

مرکزی

بافران

1013030001

بهارستان

1013030002

کوهستان

1013030003

لای سیاه

1013030004

نجف آباد

مرکزی

جوزدان

1014020001

صادقیه

1014020002

صفاییه

1014020003

مهردشت

اشن

1014030001

حسین آباد

1014030002

نطنز

مرکزی

برزرود

1015010002

طرق رود

1015010003

کرکس

1015010004

امام زاده

امامزاده آقاعلی عباس

1015020001

خالدآباد

1015020002

شاهین شهرومیمه

میمه

زرکان

1016020001

ونداده

1016020002

مرکزی

برخوارغربی

1016030001

مورچه خورت

1016030002

مبارکه

مرکزی

طالخونچه

1017010001

دیزیچه

1017010002

کرکوند

1017010003

گرکن جنوبی

گرکن

1017020001

نورآباد

1017020002

آران وبیدگل

کویرات

کویرات

1018010001

کویر

1018010002

مرکزی

سفیددشت

1018020001

تیران وکرون

کرون

کرون سفلی

1019010001

کرون علیا

1019010002

مرکزی

رضوانیه

1019020001

ورپشت

1019020002

چادگان

چنارود

چنارودجنوبی

1020010001

چنارودشمالی

1020010002

مرکزی

کاوه آهنگر

1020020001

کبوترسرخ

1020020002

دهاقان

مرکزی

قمبوان

1021010002

موسی آباد

1021010003

همگین

1021010004

برخوار

حبیب آباد

برخوارشرقی

1022010001

شاپورآباد

1022010002

مرکزی

سین

1022020001

برخوارمرکزی

1022020002

خور و بیابانک

مرکزی

بیابانک

1023010001

جندق

1023010002

نخلستان

1023010003

طراحی سایت