25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بندرگز

مرکزی

انزان شرقی

2701010001

انزان غربی

2701010002

نوکنده

بنفشه تپه

2701020001

لیوان

2701020002

ترکمن

گمیشان

جعفربای شرقی

2702010001

جعفربای غربی

2702010002

مرکزی

جعفربای جنوبی

2702020001

علی آباد

مرکزی

کتول

2703010002

زرین گل

2703010003

کمالان

استرآباد

2703020001

شیرنگ

2703020002

کردکوی

مرکزی

چهارکوه

2704010001

سدن رستاق شرقی

2704010002

سدن رستاق غربی

2704010003

گرگان

مرکزی

استرآبادجنوبی

2705020001

انجیرآب

2705020003

روشن آباد

2705020004

بهاران

استرآبادشمالی

2705030001

قرق

2705030002

گنبدکاووس

داشلی برون

اترک

2706020001

کرند

2706020002

مرکزی

آق آباد

2706040001

باغلی ماراما

2706040002

فجر

2706040003

سلطانعلی

2706040004

مینودشت

گالیکش

قراولان

2707020001

نیلکوه

2707020002

ینقاق

2707020003

مرکزی

چهل چای

2707040001

قلعه قافه

2707040002

کوهسارات

2707040003

آق قلا

وشمگیر

مزرعه جنوبی

2708010001

مزرعه شمالی

2708010002

مرکزی

آق التین

2708020001

شیخ موسی

2708020002

گرگان بوی

2708020003

کلاله

مراوه تپه

گلی داغ

2709010001

مراوه تپه

2709010002

مرکزی

آق سو

2709020001

تمران

2709020002

زاوکوه

2709020003

کنگور

2709020004

آزادشهر

چشمه ساران

چشمه ساران

2710010001

خرمارودجنوبی

2710010002

مرکزی

خرمارودشمالی

2710020001

نظام آباد

2710020002

رامیان

فندرسک

فندرسک جنوبی

2711010001

فندرسک شمالی

2711010002

مرکزی

دلند

2711020001

قلعه میران

2711020003

طراحی سایت