01 اردیبهشت 1400
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بافت

ارزوییه

ارزوییه

801010001

صوغان

801010002

وکیل آباد

801010003

رابر

جواران

801020001

رابر

801020002

سیه بنوییه

801020003

هنزا

801020004

مرکزی

بزنجان

801030001

خبر

801030002

دشتاب

801030003

دهسرد

801030004

فتح آباد

801030005

کیسکان

801030006

گوغر

801030007

بم

ریگان

چاهدگال

802020001

ریگان

802020002

گنبکی

802020003

گاوکان

802020004

802020004

مرکزی

حومه

802030001

دهبکری

802030002

کرک ونارتیج

802030005

نرماشیر

پشت رود

802040002

عزیزآباد

802040003

فهرج

برج اکرم

802050001

فهرج

802050002

روداب

روداب شرقی

802060003

روداب غربی

802060004

جیرفت

ساردوییه

دلفارد

803010001

ساردوییه

803010002

گور

803010003

جبالبارز

رضوان

803020001

سغدر

803020002

مسکون

803020003

مرکزی

اسفندقه

803040001

اسلام آباد

803040002

خاتون آباد

803040005

دولت آباد

803040006

هلیل

803040008

رفسنجان

انار

بیاض

804010001

حسین آباد

804010002

مرکزی

آزادگان

804020001

اسلامیه

804020002

خنامان

804020004

دره دران

804020005

رزم آوران

804020007

سرچشمه

804020009

قاسم آباد

804020012

کبوترخان

804020013

کشکوییه

راویز

804030001

شریف آباد

804030002

کشکوییه

804030003

نوق

بهرمان

804040001

فردوس

رضوان

804050001

فردوس

804050002

زرند

مرکزی

اسلام آباد

805020001

جرجافک

805020002

دشت خاک

805020004

سربنان

805020005

محمدآباد

805020008

وحدت

805020009

خانوک

805020011

حتکن

805020012

یزدان آباد

سیریز

805030001

یزدان آباد

805030002

سیرجان

مرکزی

بلورد

806010001

چهارگنبد

806010003

زیدآباد

806010004

شریف آباد

806010006

806010006

گلستان

806010007

محمودآبادسید

806010008

ملک آباد

806010009

نجف آباد

806010010

پاریز

پاریز

806020001

سعادت آباد

806020002

شهربابک

مرکزی

استبرق

807010001

پاقلعه

807010002

خاتون آباد

807010004

خورسند

807010006

مدوارات

807010008

میمند

807010009

دهج

جوزم

807020001

خبر

807020002

دهج

807020003

کرمان

شهداد

اندوهجرد

808020001

808020001

808020001

تکاب

808020002

808020002

808020002

808020002

808020002

808020002

سیرچ

808020003

گلباف

جوشان

808030001

کشیت

808030002

808030002

ماهان

قناتغستان

808040001

ماهان

808040002

مرکزی

اختیارآباد

808050001

باغین

808050002

درختنگان

808050004

زنگی آباد

808050005

سرآسیاب فرسنگی

808050006

راین

حسین آبادگروه

808060001

راین

808060002

چترود

کویرات

808070002

معزیه

808070003

کهنوج

فاریاب

حور

809020001

کلاشگرد

809020002

مهروییه

809020003

مرکزی

حومه

809040001

نخلستان

809040004

بردسیر

مرکزی

گلزار

810010001

کوه پنج

810010003

مشیز

810010005

نگار

810010006

لاله زار

قلعه عسگر

810020001

لاله زار

810020002

راور

کوهساران

حرجند

811010001

هروز

811010003

811010003

مرکزی

راور

811020001

811020001

811020001

عنبرآباد

مرکزی

امجز

812010001

جهادآباد

812010002

علی آباد

812010003

محمدآباد

812010004

اسماعیلی

اسماعیلی

812020001

حسین آباد

812020002

گنج آباد

812020003

جبالبارزجنوبی

گرمسار

812030001

مردهک

812030002

نرگسان

812030003

منوجان

مرکزی

قلعه

813010001

کشمیران

813010002

نورآباد

813010003

آسمینون

بجگان

813020001

ده کهان

813020002

نودژ

813020003

کوهبنان

طغرل الجرد

شعبجره

814010001

طغرل الجرد

814010002

مرکزی

جور

814020001

خرمدشت

814020002

رودبارجنوب

جازموریان

جازموریان

815010001

کوهستان

815010002

مرکزی

رودبار

815020001

نهضت آباد

815020002

قلعه گنج

چاه دادخدا

چاه دادخدا

816010001

رمشک

816010002

مارز

816010003

مرکزی

قلعه گنج

816020001

سرخ قلعه

816020002

طراحی سایت