27 مهر 1400
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بانه

الوت

پشت آربابا

1201010001

بله که

1201010003

مرکزی

شوی

1201020001

نمشیر

کانی سور

1201030001

نمه شیر

1201030002

بوالحسن

1201030003

ننور

بویین

1201040001

ننور

1201040003

بیجار

چنگ الماس

بابارشانی

1202010001

پیرتاج

1202010002

خسروآباد

1202010003

کرانی

طغامین

1202020001

کرانی

1202020002

گرگین

1202020003

مرکزی

حومه

1202030001

خورخوره

1202030002

سیلتان

1202030004

نجف آباد

1202030005

سیاه منصور

1202030006

سقز

زیویه

امام

1203010001

تیلکوه

1203010002

خورخوره

1203010003

گل تپه

1203010004

صاحب

1203010005

مرکزی

ترجان

1203020001

تموغه

1203020002

سرا

1203020003

میرده

1203020006

سرشیو

چهل چشمه غربی

1203030001

ذوالفقار

1203030002

سنندج

مرکزی

آبیدر

1204030001

آرندان

1204030002

حسین آبادجنوبی

1204030003

حومه

1204030004

ژاورودشرقی

1204030005

نران

1204030006

سراب قامیش

1204030007

کلاترزان

ژاورودغربی

1204040001

کلاترزان

1204040002

نگل

1204040003

قروه

ییلاق

ییلان جنوبی

1205010001

ییلان شمالی

1205010002

حومه دهگلان

1205010003

قوری چای

1205010004

مرکزی

بدر

1205020001

پنجه علی

1205020002

پنجه علی جنوبی

1205020003

دلبران

1205020006

سریش آباد

قصلان

1205030001

لک

1205030002

یالغوزآغاج

1205030003

چهاردولی

چهاردولی شرقی

1205040001

چهاردولی غربی

1205040002

مریوان

خاوومیرآباد

خاوومیرآباد

1206010001

سرشیو

سرشیو

1206020001

گلچیدر

1206020002

مرکزی

زریوار

1206030001

سرکل

1206030002

کوماسی

1206030003

دیواندره

کرفتو

اوباتو

1207010001

زرینه

1207010002

کانی شیرین

1207010003

مرکزی

چهل چشمه

1207020001

حومه

1207020003

قراتوره

1207020005

سارال

حسین آبادشمالی

1207030001

سارال

1207030002

کوله

1207030003

کامیاران

مرکزی

بیلوار

1208010001

ژاورود

1208010002

شاهو

1208010003

موچش

امیرآباد

1208020001

سورسور

1208020002

عوالان

1208020003

گاورود

1208020004

سروآباد

اورامان

اورامان تخت

1209010001

شالیار

1209010002

مرکزی

بیساران

1209020002

پایگلان

1209020003

رزآب

1209020004

ژریژه

1209020005

کوسالان

1209020006

دزلی

1209020007

طراحی سایت