25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

اراک

خنداب

اناج

1010001

خنداب

1010002

دهچال

1010003

سنگ سفید

1010004

جاورسیان

1010005

مرکزی

امان آباد

1020001

امیریه

1020002

داودآباد

1020003

ساروق

1020004

سده

1020005

شمس آباد

1020006

مشک آباد

1020007

مشهدمیقان

1020008

معصومیه

1020009

آشتیان

مرکزی

سیاوشان

2010001

گرکان

2010002

مزرعه نو

2010003

تفرش

فراهان

فرمهین

3010001

فشک

3010002

مرکزی

بازرجان

3020001

رودبار

3020002

خرازان

3020003

کوه پناه

3020004

خمین

مرکزی

آشناخور

4010001

حمزه لو

4010003

رستاق

4010005

صالحان

4010006

گله زن

4010007

کمره

چهارچشمه

4020001

خرم دشت

4020002

دلیجان

مرکزی

دودهک

5010001

هستیجان

5010002

جاسب

5010003

جوشق

5010004

ساوه

مرکزی

شاهسونکندی

6030001

طرازناهید

6030002

قره چای

6030003

نورعلی بیک

6030004

نوبران

آق کهریز

6040001

بیات

6040002

کوهپایه

6040003

شازند

مرکزی

آستانه

7010001

قره کهریز

7010004

کوهسار

7010006

سربند

هندودر

7020001

مالمیر

7020002

زالیان

پل دوآب

7030001

زالیان

7030002

نهرمیان

7030003

محلات

مرکزی

باقرآباد

9010001

خورهه

9010002

زرندیه

خرقان

الویر

10010001

علیشار

10010002

دوزج

10010003

مرکزی

حکیم آباد

10020001

خشک رود

10020002

رودشور

10020003

کمیجان

مرکزی

اسفندان

11010001

خنجین

11010003

میلاجرد

خسروبیک

11020001

میلاجرد

11020002

طراحی سایت