25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بویین زهرا

آوج

حصارولیعصر

2601010002

خرقان غربی

2601010004

شهیدآباد

2601010005

رامند

ابراهیم آباد

2601020001

رامندجنوبی

2601020002

شال

زین آباد

2601030001

قلعه هاشم

2601030002

مرکزی

زهرای بالا

2601040003

زهرای پایین

2601040004

سگزآباد

2601040005

آبگرم

آبگرم

2601050001

خرقان شرقی

2601050002

دشتابی

دشتابی شرقی

2601060001

دشتابی غربی

2601060002

تاکستان

اسفرورین

اک

2602010001

خرم آباد

2602010002

خرمدشت

افشاریه

2602020001

رامندشمالی

2602020002

ضیاڈآباد

دودانگه سفلی

2602030001

دودانگه علیا

2602030002

مرکزی

قاقازان شرقی

2602040001

قاقازان غربی

2602040002

نرجه

2602040003

قزوین

رودبارالموت

الموت بالا

2603020001

الموت پایین

2603020002

معلم کلایه

2603020003

رودبارشهرستان

رودبارشهرستان

2603030001

رودبارمحمدزمانی

2603030002

دستجرد

2603030003

طارم سفلی

چوقور

2603040001

خندان

2603040002

کوهگیر

2603040003

نیارک

2603040004

مرکزی

اقبال شرقی

2603050001

اقبال غربی

2603050002

کوهین

ایلات قاقازان شرقی

2603070001

ایلات قاقازان غربی

2603070002

آبیک

بشاریات

بشاریات شرقی

2604010001

بشاریات غربی

2604010002

مرکزی

زیاران

2604020001

کوهپایه شرقی

2604020002

کوهپایه غربی

2604020003

البرز

محمدیه

حصارخروان

2605010001

شریف آباد

2605010002

مرکزی

پیریوسفیان

2605020001

نصرت آباد

2605020002

طراحی سایت