25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

ایرانشهر

بزمان

آب رییس

1101010001

بزمان

1101010002

1101010002

بمپور

بمپورشرقی

1101020001

بمپورغربی

1101020002

مرکزی

ابتر

1101050001

حومه

1101050002

دامن

1101050003

دلگان

جلگه چاه هاشم

1101060001

1101060001

دلگان

1101060002

هودیان

1101060003

چاه بهار

دشتیاری

باهوکلات

1102010001

سندمیرثویان

1102010003

نگور

1102010004

مرکزی

پیرسهراب

1102020001

کمبل سلیمان

1102020004

پلان

پلان

1102040001

تلنگ

1102040002

خاش

مرکزی

پشتکوه

1103010002

1103010002

سنگان

1103010003

کارواندر

1103010004

کوه سفید

1103010005

اسماعیل آباد

1103010006

نوک آباد

اسکل آباد

1103020001

تفتان جنوبی

1103020002

گوهرکوه

1103020003

نازیل

1103020004

ایرندگان

ایرندگان

1103030001

کهنوک

1103030002

زابل

پشت آب

ادیمی

1104010001

بزی

1104010002

قایم آباد

1104010003

سفیدابه

1104010004

1104010004

شیب آب

تیمورآباد

1104030001

کوه خواجه

1104030002

لوتک

1104030003

محمدآباد

1104030004

مرکزی

بنجار

1104040001

میان کنگی

جهان آباد

1104050001

دوست محمد

1104050002

قرقری

1104050003

مارگان

1104050004

زاهدان

مرکزی

چشمه زیارت

1105010001

حرمک

1105010002

میرجاوه

تمین

1105020001

لادیز

1105020002

1105020002

نصرت آباد

دومک

1105030001

نصرت آباد

1105030002

1105030002

1105030002

کورین

کورین

1105040001

1105040001

شورو

1105040002

سراوان

جالق

جالق

1106010001

کله گان

1106010002

ناهوک

1106010003

زابلی

بیرک

1106020001

زابلی

1106020002

سیب وسوران

پسکوه

1106030001

سیب وسوران

1106030002

مرکزی

حومه

1106040002

گشت

1106040005

بم پشت

بم پشت

1106050001

کشتگان

1106050002

کوهک اسفندک

1106050003

هیدوچ

کنت

1106060001

هیدوچ

1106060002

نیک شهر

بنت

بنت

1107010001

توتان ومهمدان

1107010002

دستگرد

1107010003

فنوج

فنوج

1107020001

گتیج

1107020002

مسکوتان

1107020003

قصرقند

ساربوک

1107030002

هلونچگان

1107030003

لاشار

چانف

1107040001

لاشارجنوبی

1107040002

لاشارشمالی

1107040003

مرکزی

چاهان

1107050001

مخت

1107050002

مهبان

1107050003

هیچان

1107050004

سرباز

پیشین

پیشین

1108010001

جکیگور

1108010002

سرباز

سرباز

1108020003

سرکور

1108020004

کیشکور

1108020005

مینان

1108020006

نسکند

1108020007

مرکزی

پارود

1108030001

راسک وفیروزآباد

1108030002

مورتان

1108030003

آشار

آشار

1108040001

ایرافشان

1108040002

کنارک

زرآباد

زرآبادشرقی

1109010001

زرآبادغربی

1109010002

مرکزی

جهلیان

1109020001

کهیر

1109020002

زهک

جزینک

جزینک

1110010001

خمک

1110010002

مرکزی

خواجه احمد

1110020001

زهک

1110020002

طراحی سایت